INTELIGENTNABUDOVA

MOTTO

Smart City | Smart Buildings : Inteligentné riešenia, ktoré skvalitnia život obyvateľov a zvýšía ekonomický potenciál

ENVIROMENTÁLNE ASPEKTY

Obálka budovy

 • minimalizácia spotrieb energií
 • obnoviteľné, recyklovateľné a regionálne vyrobené
 • materiály
 • certifikované materiály (EPD, FSC)
 • nakladanie so stavebným odpadom (recyklácia x skládky)

Hospodárenie s vodou

 • zníženíe spotreby pitnej vody
 • využitie dažď. a šedej vody
 • čištenie vody

Technické systémy

 • efektivita
 • energonositelia -> výroba OZE
 • energetická sebestačnosť

Zeleň

 • Posudzovanie životného cyklu (LCA)

SOCIÁLNO – KULTÚRNE ASPEKTY

Komfort

 • denné osvetlenie
 • konstrukčná a priestorová akustika
 • tepelná pohoda
 • kvalita vnútorného vzduchu
 • bezbariérové riešenie

Bezpečnosť

 • ochrana proti radónu
 • personálne, priestorové, organizačne-technické a bezpečnostné opatrenia
 • zdravotná nezávadnosť materiálu

ASPEKTY EKONOMIKY A MANAGEMENTU

Management a správa

 • projektový management
 • prevádzková a projektová dokumentácia budovy
 • management triedeného odpadu
 • meranie spotrieb energií a vody

Náklady životného cyklu (LCC)

INTERAKCIA S EXISTUJÚCIM PROSTREDÍM

Tepelný ostrov mesta

 • zeleň na konštrukciách
 • vodné prvky
 • farebnosť

Bezpečnosť v zastavanom prostredí

Dostupnosť služieb a miest pre relaxáciu